Hlavné menu

OcÚ Kanianka oznamuje občanom, že oprava komunikácie Lesná,  Stará cesta a Nová 600 bude ukončená tento mesiac. V prípade , že sú niekomu známe nedostatky, alebo iné závady v súvislosti s opravou uvedených komunikácií, nech ich nahlási na mailovú adresu  ocu.kanianka@stonline.sk

Na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , k.ú. Kanianka, nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože do OVS sa žiaden uchádzač neprihlásil. 

       

 

Na základe ďalšieho vykonaného laboratórneho vyšetrenia bolo zistené, že vo vzorke vody odobratej dňa 31.07.2018 vo VN Kanianka zvýšené množstvo cyanobaktérii /sinice/naďalej pretrváva, preto z hľadiska ochrany zdravia nedoporučujeme kúpanie.
RÚVZ – odd.HŽP Prievidza