Hlavné menu

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31.januára 2022 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90dní od nadobudnutia psa. Pri uhynutí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať tzv. čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2022.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti – vypĺňa sa v prípade, ak  je viacero spoluvlastníkov nehnuteľnosti a určia si jedného zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Dohoda dane

Do 31. marca 2022 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2021.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Poučenie KO

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2020
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť o zníženie poplatku za KO 2021

Potvrdenie na úľavu v anglickom jazyku

Potvrdenie na úľavu v nemeckom jazyku

Potvrdenie na úľavu v slovenskom jazyku

Žiadosť-na-vrátenie-preplatku-KO  –  vypĺňa sa v prípade, že bol zaplatený 2x

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané.  Žiadosti, ktoré zasielate emailom musia byť naskenované s podpisom.

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.

Spoločnosť Slovak Telekom oznamuje občanom, že terénne úpravy, odstraňovanie a zarovnávanie výkopov, údržba zelených pásov a chodníkov sa po rozkopávkach  začnú realizovať v jarných mesiacoch v roku 2021. Zároveň obec Kanianka žiada občanov, aby závažné nedostatky nahlasovali na mail obec@kanianka.sk

Ďakujeme za trpezlivosť a  pochopenie.

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu sťahovania Okresného úradu Prievidza budú v dňoch 17. – 18. 12. 2020 uzatvorené odbory katastrálny, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a živnostenského podnikania.

Podateľňa je k dispozícii do 21. 12. 2020 na pôvodnom mieste na Medzibriežkovej ulici č. 2 Prievidza. Kontakt na podateľňu: 046/5156332, podatelna.pd@minv.sk

Od pondelka 21. 12. 2020 bude Okresný úrad Prievidza presťahovaný do nového sídla na ulici G. Švéniho 3H Prievidza, kde bude poskytovať služby prostredníctvom klientskeho centra.

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Prievidza sú nezmenené:

pondelok, utorok, štvrtok            od 8:00 do 15:00

streda                                            od 8:00 do 17:00  

piatok                                            od 8:00 do 14:00

 

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: “Prestavba, dostavba a nadstavba MŠ na DSS Kanianka“ – technológia kuchyne  s príslušenstvom.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 35.414,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva na predkladanie ponúk – Technológia kuchyne

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 cenová ponuka – vzor

4_Príloha č.4 min. tech. parametre

5_Príloha č.5 Rozmiestnenie technického vybavenia