Kanianka

oficiálna stránka obce

Hlavné menu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu závažnej poruchy na elektrickom vedení  verejného osvetlenia sú mimo prevádzky ulice Lipová, Športová, Lazianska cesta. Na zistení a odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Žiadame obyvateľov dotknutých ulíc, aby sprístupnili priestor pod elektrickým vedením pre vysokozdvižnú plošinu a stavebné stroje.

Obec Kanianka na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi, vyzýva občanov, aby na Obecný úrad v Kanianke do 15. februára 2020 nahlásili počet a názov chovanej hydiny a vtákov.

Z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby vtáčej chrípky v ZOO Bojnice, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, Vás žiadame o zodpovedný prístup k nahlasovaniu uvedených údajov.

Nahlasovať môžete osobne, telefonicky na t.č. 5400615 kl. 16 p. Belanová alebo e-mailom na adresu ocu.kanianka@stonline.sk

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza a zoznam cieľových druhov voľne žijúcich vtákov nájdete na úradnej tabuli obce a web stránke obce https://www.kanianka.sk.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi až do odvolania zakazuje chovateľom akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva, prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza, vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a konanie výstav a iné zhromažďovanie hydiny a vtáctva.

Nariadenie RVPS – vtáčia chrípka

Cieľové druhy voľne žijúcich vtákov

 

 

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani  z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2020 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba ) je povinnosť  podľa zákona podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve a dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90 dní od nadobudnutia psa. Pri úmrtí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Do 30. januára 2020 môže daňovník podať žiadosť na úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2019. Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie na KO za komunálny odpad.

 

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie