Hlavné menu

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom:  Chodníky na ul. Pod vinicou, Kanianka“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 55.800,00 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie

3_Príloha č.3 Zmluva o dielo

4_Príloha č.4 cenová ponuka

5_Príloha č.5 výkaz výmer

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku: „Chodníky na ul. Pod vinicou, Kanianka“ zadávanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia.

Vysvetlenie súťažných podkladov

Oznamujeme občanom, že  Stredoslovenská distribučná, a.s. bude vykonávať prostredníctvom firmy ESTA PLUS, s.r.o. Diviacka Nová Ves stavebné práce spojené s rekonštrukciou vysokonapäťového kábla na ulici Bojnická cesta a Nová. Práce budú prebiehať počas pracovných dní  v dňoch 6.4.2021 – 15.5.2021 od 7,00 do 18,00 hodiny.

Jedná sa o výmenu vysokonapäťového kábla od kotolne PK-29 pozdĺž ulice Bojnická 593, Nová 595, 597, 598 do trafostanice pri PK-30. Stavebné povolenia a ostatné záležitosti sú v kompetencii SSE – distribúcia a.s. Uvedený vysokonapäťový kábel slúži ako prívod elektriny pre hornú časť sídliska, pričom sa jedná o plánovanú rekonštrukciu. Vzhľadom k uvedenému žiadame občanov o trpezlivosť. Kontakt na zodpovednú osobu: Ing. Miroslav Chovanec – 0907 787 753.

Pokiaľ máte umiestnené kvety alebo iné rastliny v zelených pásoch pred vchodom, ktoré by mohli byť poškodené pri výkopoch, prosíme Vás o ich odstránenie.

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: Stavebné úpravy časti Športového areálu Kanianka, parc.č. 2764“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 88.000,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk_SÚ_ŠA Kanianka

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 ZoD_Stavebné_úpravy_ŠA_Kanianka

4_Príloha č.4 cenová ponuka – vzor

5_Príloha č.5 PD_Stavebné_úpravy_ŠA_Kanianka

6_Príloha č. 6 STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI ŠPORTOVÉHO AREÁLU KANIANKA zadanie