oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Aktuálne obstarávanie

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: Chodníky na ul. Agátová, Kanianka“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 47.500,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

1_Príloha č.1 Identifikačné údaje – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 čestné vyhlásenie – vzor

4_Príloha č.4 Čestné vyhlásenie – vzor

5_Príloha č.5 ZoD Chodníky na ul. Agátová

6_Príloha č.6 cenová ponuka – vzor

7_Príloha č.7 Chodníky na ul. Agátová, Kanianka [zadanie]

8_Príloha č.8 Fotodokumentácia pôvodného stavu

Výzva na predkladanie ponúk_Chodníky na ul. Agátová

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (BRKO)“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 17.900,00 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk

1_Príloha č.1 Identifikačné údaje – vzor

2_Príloha č.2 Čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 Čestné vyhlásenie – vzor

4_Príloha č.4 Čestné vyhlásenie – vzor

5_Príloha č.5 Cenová ponuka – vzor

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom:  Chodníky na ul. Pod vinicou, Kanianka“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 55.800,00 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie

3_Príloha č.3 Zmluva o dielo

4_Príloha č.4 cenová ponuka

5_Príloha č.5 výkaz výmer

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku: „Chodníky na ul. Pod vinicou, Kanianka“ zadávanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia.

Vysvetlenie súťažných podkladov

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: Stavebné úpravy časti Športového areálu Kanianka, parc.č. 2764“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 88.000,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk_SÚ_ŠA Kanianka

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 ZoD_Stavebné_úpravy_ŠA_Kanianka

4_Príloha č.4 cenová ponuka – vzor

5_Príloha č.5 PD_Stavebné_úpravy_ŠA_Kanianka

6_Príloha č. 6 STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI ŠPORTOVÉHO AREÁLU KANIANKA zadanie

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: “Prestavba, dostavba a nadstavba MŠ na DSS Kanianka“ – technológia kuchyne  s príslušenstvom.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 35.414,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva na predkladanie ponúk – Technológia kuchyne

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 cenová ponuka – vzor

4_Príloha č.4 min. tech. parametre

5_Príloha č.5 Rozmiestnenie technického vybavenia