Hlavné menu

Uncategorised

1 2 3 21

Oznamujeme Vám, že parkovisko pri OcÚ Kanianka, ktorého prevádzkovateľom je COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo bude od 5.12.2022 do 11.12.2022skúšobnej prevádzke, tzn. že parkovisko v tomto termíne bude bezplatné, pričom užívatelia parkoviska sú povinní si pri vstupe na parkovisko vyzdvihnúť parkovací lístok. Pri odchode z parkoviska sa rampa automaticky otvorí (bez priloženia parkovacieho lístka). Od 12.12.2022 je naplánovaná ostrá prevádzka parkoviska a parkovisko bude prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý sa nachádza na informačnej tabuli pri vstupe na parkovisko. V prípade zmien Vás budeme informovať.

Prevádzkový poriadok parkovisko Kanianka

Starosta

Peter Bielický, DiS. art.

Prednosta

Ing. Martin Badák

Pracovníci

Referent sekretariát

Daša Hujová

 046/5186030

 0905885730

Matričný úrad
Evidencia obyvateľstva
Sociálna oblasť, opatrovateľky

Eva Belanová

 046/5186035

Personálne oddelenie
Mzdy

Darina Mendelová

 046/5186034

Ekonomický úsek
Majetok obce
Nebytové priestory
Dotácie
Odpadové hospodárstvo

Ing. Iveta Lorencová
Iveta Mikulcová

 046/5186036

Dane a poplatky
Parkovacie miesta
Daň z ubytovania
Hrobové miesta

Mgr. Adriana Uhlárová
Ing. Zdenka Milevová

 046/5186031

Stavebný úrad
Drobné stavby
Životné prostredie
Výrub drevín
Malý zdroj znečisťovania

Ing. Renáta Kotríková

 046/5186032

Obecná polícia Kanianka

Ing. Milan Pepich

 0905650283

Hlavný kontrolór

Ing. Jozef Krett

krettjozef@gmail.com

 046/5400615

 

Predsedníčka DV Kanianka – Ivana Rybanská

Podpredsedníčka DV Kanianka – Aneta Vážanová

Pokladníčka, hospodárka – Jana Lipovská

Revízna komisia – Jana Grolmusová, Jana Píšová

Výročná členská schôdza sa konala dňa 15.2.2016.

Programový plán DV COOP Jednoty v Kanianke na rok 2016, schválený VČS.

Pre svojich členov a občanov samostatne zabezpečí podujatia:

návšteva kultúrnych podujatí:

– Koncert skupiny „Nedvědovci“

– Celoslovenská prehliadka seniorského divadla

– Oslava MDD v MŠ

– Brigáda – jarné upratovanie

 

Členská schôdza 2018

Dozorný výbor COOP Jednoty, SD v Kanianke pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá  sa bude konať  dňa   1. marca 2018 o 16,00 hodine v DOME KULTÚRY.

 

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
  2. Zhodnotenie činností dozorného výboru za rok 2017. Správa o čerpaní združených prostriedkov členov
  3. Informatívna správa o dosiahnutých výsledkoch podnikateľských aktivít družstva za rok 2017. Podnikateľský zámer družstva v roku 2018.
  4. Návrh programového plánu a rozpočtu čerpania združených prostriedkov členov pre rok 2018.
  5. Diskusia, uznesenie, záver

 

1 2 3 21