oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Oznamy MŠ

Milí rodičia ,  zverejňujem pokyny k nástupu detí do MŠ v školskom roku 2017/2018

 1. Školský rok sa začína 4.9.2017 t. j. pondelok .
 1. Nástup detí do MŠ je od 6,00 – 8,00 hodiny  .
 2. Deti, ktoré ešte MŠ nenavštevovali, si prinesú so sebou potvrdenie od lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni.
 3. Deti, ktoré ešte nenavštevovali materskú školu  sú prijaté na adaptačný pobyt , kde sa riadime podľa vypracovaného adaptačného programu. Deti sa adaptujú na prostredie MŠ postupne –1. deň 1 hodina , ktorá sa postupne predlžuje podľa reakcií detí , o čom rozhoduje učiteľka na triede.
 4. V deň nástupu do MŠ je potrebné priniesť deťom prezuvky a pyžamo. Ostatné pokyny sú pripravené na oznamovacích tabuliach v šatniach detí pri každej triede.
 5. O organizácii a poplatkoch sa rodičia dozvedia na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční 7.9. 2017 o 15,30 v jedálni MŠ.
 6. Oznam o rodičovskom združení  zverejním samostatne  prílohou, ktorého budú dokumenty / školský poriadok, plán aktivít …/, ktoré si rodičia môžu preštudovať a na rodičovskom združení sa k nim môžu potom vyjadriť.
 7. Zoznamy  detí  na školský rok 2017/18 sú vypracované  v zmysle  školského poriadku  článok 1. bod 1 pís. j

/ Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka  riaditeľka školy  MŠ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka výnimočne   preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje po dohode so zákonným zástupcom. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried./

ZOZNAM TRIED 

 

 

 

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE DŇA 07. 09. 2015 O 15,30 HOD. SA KONÁ PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MATERSKEJ ŠKOLE V JEDÁLNI.

ÚČASŤ RODIČOV JE NUTNÁ!

PROGRAM :

1.OBOZNÁMENIE SA SO ŠKOLSKÝM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM, PLÁNOM PRÁCE ŠKOLY, VNÚTROŠKOLSKÝM PORIADKOM

2.OBOZNÁMENIE S VNÚTORNOU ORGANIZÁCIOU A ČINNOSŤOU ŠKOLY V ŠK.ROKU 2015/2016

3.RÔZNE

4.DISKUSIA

5.UZNESENIE A ZÁVER

 

Rodičia sa môžu s jednotlivými dokumentmi oboznámiť prostredníctvom internetovej stránky Obce Kanianka .

školský poriadok 2015-2016 KANIANKA

revidovany škvp Kanianka

Plavecký výcvik

Výučba anglického jazyka

 1. Školský rok sa začína 2.9.2014 t. j.utorok.
 2. Nástup detí do MŠ je od 6,00 – 8,00 hodiny.
 3. Deti, ktoré ešte MŠ nenavštevovali, prinesú si so sebou potvrdenie od lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni.
 4. Deti 3 ročné sú prijaté na adaptačný pobyt , kde sa riadime podľa vypracovaného adaptačného programu. Deti sa adaptujú na prostredie MŠ postupne –1. deň 1 hodina , ktorá sa postupne predlžuje podľa reakcií detí , o čom rozhoduje učiteľka na triede.
 5. deň nástupu do MŠ je potrebné priniesť deťom prezuvky a pyžamo. Ostatné pokyny sú pripravené na oznamovacích tabuliach v detských šatniach.
 6. organizácii a poplatkoch sa rodičia dozvedia na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční 3.9. 2014 o 15,30 v jedálni MŠ.

Zoznamy detí 2014-2015

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie