oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Oznamy MŠ

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE

RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ

ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH

PRÁZDNIN BUDE PRERUŠENÁ

OD 22.12.2018- 06.01.2019

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ 07.01.2019 /t.j. v pondelok/ 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA 2018

Dňa   29. 3. 2018   sa  uskutoční „ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“  v čase od 8,00 – 15,30 hod., kde   si môžu rodičia  so svojimi deťmi prezrieť areál školy, oboznámiť sa s prostredím materskej školy a zároveň si  zapísať svoje dieťa do MŠ.

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY OZNAMUJEM RODIČOM , ŽE DŇA 07. 09. 2017 O 15,30 HOD. SA KONÁ PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MATERSKEJ ŠKOLE V JEDÁLNI.
ÚČASŤ RODIČOV JE NUTNÁ!

PROGRAM :

1.OBOZNÁMENIE  SO ŠKOLSKÝM PORIADKOM ,  ŠKOLSKÝM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM

PLÁNOM AKTIVÍT NA ŠK. ROK 2017/2018

2.OBOZNÁMENIE S  ORGANIZÁCIOU A ČINNOSŤOU ŠKOLY V ŠK.ROKU 2017/2018

Krúžky  ponuky    –   plavecký, tanečný, výučba anglického jazyka

3.RÔZNE –   

  • správa hospodárenia RZ
  • odsúhlasenie poplatkov RZ na šk. rok 2017/2018
  • voľba nového člena do rady školy

4.DISKUSIA

5.UZNESENIE A ZÁVER