oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Úradná tabuľa

Obec Kanianka zverejňuje :

V zmysle § 9a) odsek 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer zámeny z časti obecnej parcely reg. „C“ č. 2104/1 – o celkovej výmere 460 m2 za parcelu reg. „C“ č. 2120/4 – trvalé trávnaté porasty o výmere 460 m2 vo vlastníctve Petra Mokrého bytom Seč. č. 8, z dôvodu zistenia vecného bremena na parcele Petra Mokrého, ktorú získal zámenou s obcou na základe uznesenia OZ č. 377/2013. Náklady spojené so zámenou hradí žiadateľ.

Alebo:

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí obec Kanianka zverejňuje zámer prevodu vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa   a to časti obecnej parcely reg. „C“ č. 2104/1 – o celkovej výmere 460 m2 za parcelu reg. „C“ č. 2120/4 – trvalé trávnaté porasty o výmere 460 m2 vo vlastníctve Petra Mokrého bytom Seč. č. 8, z dôvodu zistenia vecného bremena na parcele Petra Mokrého, ktorú získal zámenou s obcou na základe uznesenia OZ č. 377/2013. Náklady spojené so zámenou hradí žiadateľ.

 

V Kanianke, dňa 14.11.2017

 

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie