oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Úradná tabuľa

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim uznesením č. 42/2023 zo dňa 08.02.2023 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitostiach prihlášky na túto voľbu:

Voľba hlavného kontrolóra obce  sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.03.2023 o 17:00 hod. v „jedálničke“ DK na  adrese SNP 584/3 Kanianka 972 17 a to formu tajného hlasovania.

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.

Viac podrobností o voľbe hlavného kontrolóra nájdete v priloženom dokumente!

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie