oficiálna stránka obce
Hlavné menu

dane a poplatky

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31.januára 2023 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Do 31. marca 2023 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2022.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Usmernenie k úľave

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2022
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť na zníženie poplatku 2022

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie – v anglickom jazyku

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie – v nemeckom jazyku

Potvrdenie o neprítomnosti – SR

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané originálnym podpisom daňovníka, alebo zaručeným elektronickým podpisom.  

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť. Žiadosti je možné doručovať aj cez elektronický portál SLOVENSKO.SK

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31.januára 2022 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90dní od nadobudnutia psa. Pri uhynutí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať tzv. čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2022.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti – vypĺňa sa v prípade, ak  je viacero spoluvlastníkov nehnuteľnosti a určia si jedného zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Dohoda dane

Do 31. marca 2022 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2021.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Poučenie KO

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2020
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť o zníženie poplatku za KO 2021

Potvrdenie na úľavu v anglickom jazyku

Potvrdenie na úľavu v nemeckom jazyku

Potvrdenie na úľavu v slovenskom jazyku

Žiadosť-na-vrátenie-preplatku-KO  –  vypĺňa sa v prípade, že bol zaplatený 2x

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané.  Žiadosti, ktoré zasielate emailom musia byť naskenované s podpisom.

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.