oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Novinky

Oznamujeme Vám, že na detské ihrisko pri priehrade je zákaz vstupu z dôvodu zosuvu pôdy.

Prosíme obyvateľov a návštevníkov obce, aby nevstupovali do priestoru ihriska.

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim uznesením č. 42/2023 zo dňa 08.02.2023 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitostiach prihlášky na túto voľbu:

Voľba hlavného kontrolóra obce  sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.03.2023 o 17:00 hod. v „jedálničke“ DK na  adrese SNP 584/3 Kanianka 972 17 a to formu tajného hlasovania.

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.

Viac podrobností o voľbe hlavného kontrolóra nájdete v priloženom dokumente!

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Prvýkrát v tomto roku sa dňa 26. 01. 2023 stretli členovia Združenia miest a obcí hornej Nitry. Pracovnej porady sa zúčastnilo 46 starostov a primátorov. Tí, ktorí nemohli prísť poslali svojich zástupcov. Predseda združenia, Ing. Vojtech Čičmanec, všetkých privítal a novým kolegom poprial veľa úspechov v práci.

Prítomní boli informovaní o Pláne obnovy pre Trenčiansky kraj a o aktuálnych výzvach z Plánu obnovy a odolnosti.  Zástupcovia Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie hovorili o Operačnom programe Slovensko pre Trenčiansky kraj, Stanislav Voskár predstavil Fond pre spravodlivú transformáciu a Martina Lamačková z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) hovorila o Integrovanej územnej stratégii TSK. Predstavili sa tiež regionálny koordinátori Plánu obnovy a odolnosti z Trenčína, ktorí sú zriadení Úradom Vlády SR.

Členovia združenia boli informovaní o zámere integrovaného regionálneho projektu v odpadovom hospodárstve, ktorý by bol v prípade jeho realizácie veľkým prínosom pre náš región. Predseda ZMO HN, Ing. Vojtech Čičmanec, tiež informoval prítomných a pripravovanom marcovom sneme združenia.

Po prezentácii odborných tém sa v druhej polovici porady viedla voľná debata zameraná na problémy, ktoré samosprávy trápia. Súčasná situácia nie je ľahká ani pre obce a mestá. Zvyšujúce sa ceny energií a prenesenie zodpovednosti štátu na obce a mestá bez finančného krytia robia vrásky na čele mnohým primátorom a starostom.

Ak štát nezakročí, budú ďalšie obce a mestá musieť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam, či už zatváraniu školských zariadení, športovísk, vypínaniu osvetlenia a podobne, čo prispeje k nespokojnosti občanov a prejaví sa na zhoršení vzťahov s vedením obcí. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Preto  sa väčšina obcí a miest hornej Nitry pripájajú

ku celoslovenskej protestnej iniciatíve

 „Mestám a obciam zhasína nádej“

 Demonštratívne zhasnú dňa 30. 01. 2023 verejné osvetlenie,

alebo časť osvetlenia v čase od 19:00 do 19:30 hod.

 

Väčšina členov Združenia miest a obcí hornej Nitry sa tiež v závere rokovania pracovnej porady dohodli, že sa pripoja ku kolegom Združenia miest a obcí Kysúc a Združenia miest a obcí Dolných Kysúc, a to konkrétne ku Kysuckej deklarácii, v ktorej sa píše:

  1. Žiadame Vládu SR, aby predstaviteľov miest a obcí v termíne do 31. januára 2023 informovala koľko, kedy a na ako dlho poskytne kompenzáciu za výpadky, ktoré nastali v dôsledku energetickej krízy, inflácie, zavedenia a prijatia právnych predpisov spôsobujúcich výpadky financií v rozpočtoch samospráv
  2. Žiadame, aby kompenzácie za finančné výpadky samospráv neboli realizované formou refundácie, ale formou predfinancovania.
  3. V čo najkratšom termíne žiadame zverejniť daňovú prognózu Ministerstva financií SR.

Spoločne vyhlasujeme, že v prípade nereagovania  na deklarované požiadavky pristúpia mestá a obce spoločne so svojimi obyvateľmi k protestom.

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie