oficiálna stránka obce
Hlavné menu

Rastislav Petras

1 2 3 33

Vážení občania, ospravedlňujeme za nedostatky, ktoré nachádzate na webovej stránke našej obce.

Z dôvodu kybernetického útoku funguje stránka v obmedzenom režime a je možné aktualizovať len nevyhnutné sekcie akými sú úradná tabuľa a aktuálne oznamy.

Pripravujeme novú obecnú stránku, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

 

Obecný úrad Kanianka

Výkup papiera

Obecný úrad v Kanianke Vám oznamuje, že v dňoch 5. a 6. júna 2023 sa uskutoční výkup papiera nasledovne:“

v utorok 6.6.2023 o 15:00 – na tržnici pri Obecnom úrade

v utorok 6.6.2023 o 15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. stará cesta č. 29

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BOJNICE

elokované pracovisko v Kanianke oznamuje širokej verejnosti, že uskutoční TALENTOVÉ SKÚŠKY A ZÁPIS nových žiakov na štúdium v školskom roku 2023/2024 v dňoch 5.6. a 6.6.2023 od 13.00-17.00h.

V tomto čase bude prebiehať aj DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, s možnosťou navštíviť vyučovacie hodiny, podľa Vášho výberu a možnosti pracoviska. Zápis sa uskutoční osobne v elokovanom pracovisku  v Kanianke – Košovská 27/19 a v Bojniciach – Sládkovičova 12.

Žiaci sa môžu prihlásiť v Kanianke do hudobného a tanečného odboru, v Bojniciach aj do výtvarného a literárno-dramatického odboru.

V hudobnom odbore majú možnosť, okrem sólovej hry, účinkovať aj v rôznych orchestroch: Dychový orchester Maguranka Junior, Akordeonika, Ľudový súbor,  Detská ľudová hudba malý Vtáčnik.

V ZUŠ Bojnice sa na Vás tešia, príďte sa naučiť hrať na hudobné nástroje, účinkovať spoločne v orchestroch a súboroch – zažiť radosť zo spoločnej hry. Tiež čakajú na Vás zážitky z cestovania na rôzne koncerty a podujatia, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Radi privítajú aj mladých výtvarníkov, tanečníkov a nádejných hercov.

Viac informácií na web stránke ZUŠ Bojnice.

Odpis vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

oznamuje  občanom  obce Kanianka, že na odberných miestach, kde vodomer nebol sprístupnený k vykonaniu odpočtu, tam odčítači zanechali odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru. Spoločnosť žiada občanov o urýchlené nahlasovanie odpočtov.

Deň otvorených dverí

Spoločnosť SaarGummi Slovakia v Dolných Vesteniciach Vás pozýva dňa 11.6.2023 na Deň otvorených dverí spoločnosti.

Akcia sa koná od 10:00 hod. do 15:00 hod. Počas tohto dňa si môžete prezrieť výrobné priestory ako sa vyrábajú dverové tesnenia pre osobné automobily. Pred areálom spoločnosti budú detské atrakcie, ulička remesiel s možnosťou zakúpenia si týchto výrobkov, tak isto aj chutné občerstvenie.

Čaká Vás vystúpenie Tomáša Bezdedu so skupinou AYA a počas celej akcie hudobná produkcia od Mareka Vajdu.

 

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
§ 3 – Základné úlohy
(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb
v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku
občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným predpisom4 ) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky 5 ) spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy,
odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky 6 ) alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
j) doručuje písomnosti, ak tak určí súd.
(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
(3) Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané
v súlade s osobitným predpisom6a ) na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej
činnosti alebo zákroku.

 

Zakon_o_obecnej_policii_564_1991_zz

Starosta obce Kanianka

Peter Bielický, DiS. art.

obec@kanianka.sk

tel. č.: +421  (0)46 518 60 30
mobil:+421  (0)910 216 688

Prednosta obecného úradu

Ing. Martin Badák

mobil: +421 (0)940 647 970

mail : m.badak@kanianka.sk

 

Pracovníci obecného úradu

Referent sekretariát

Daša Hujová

obec@kanianka.sk

 0465186030

 0905885 730

Matričný úrad
Evidencia obyvateľstva
Sociálna oblasť

opatrovateľky

Eva Belanová

matrika@kanianka.sk

 0465186035

Personálne oddelenie
Mzdy

Darina Mendelová

d.mendelova@kanianka.sk

 0465186034

Ekonomický úsek
Majetok obce
Nebytové priestory
Dotácie
Odpadové hospodárstvo

Ing. Iveta Lorencová

i.lorencova@kanianka.sk

Iveta Mikulcová

i.mikulcova@kanianka.sk

 0465186036

Dane a poplatky
Parkovacie miesta
Daň z ubytovania
Hrobové miesta

Mgr. Adriana Uhlárová

a.uhlarova@kanianka.sk

Ing. Zdenka Milevová

z.milevova@kanianka.sk

 0465186031

Stavebný úrad
Drobné stavby
Životné prostredie
Výrub drevín
Malý zdroj znečisťovania

Ing. Renáta Kotríková

r.kotrikova@kanianka.sk

 0465186032

Obecná polícia

Kanianka

Ing. Milan Pepich

ocp.kanianka@centrum.sk

 0905650283

Hlavný kontrolór

Ing. Martina Nižnanská

kontrolor@kanianka.sk

 0465400615

 

1 2 3 33