oficiálna stránka obce
Hlavné menu

hujova

Obec Kanianka v súlade so zverejneným zámerom na prenájom nebytového priestoru na základe uznesenia OZ Kanianka č. 48/2023 zo dňa 8.2.2023, ďalej v zmysle § 9a ods. l písm. a)zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obce  v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 ods. 10 a násl. Zásady hospodárenie s majetkom obce a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, obec Kanianka

v y h l a s u j e

 obchodnú verejnú súťaž (OVS)

 na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov

v stavbe so súpis. č. 596/14 na pozemku parcela

„C“KN č. 1674/322  na ulici Nová, k.ú. Kanianka

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Hlásenia rozhlasu

Pozvánka na OZ 29.3.2023

Vysielanie 22.3.2023

Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

Nové telefónne čísla !!!
obec@kanianka.sk

Počasie