V Kanianke má svoje pôsobisko elokované pracovisko ZUŠ Bojnice.
Deti a dospelí majú možnosť  umelecky sa vzdelávať v nasledovných odboroch:
Hudobný odbor:
spev. klavír, hrana na zobcovej flaute. priečnej flaute, klarinete, saxofóne, hoboji,
trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch,
husle, keyboard.
Tanečný odbor:
moderný tanec, ľudový tanec, jazzový tanec.
Adresa:
972 17 Kanianka
tel.:+421 (0)905 319 301

webstránka školy: Základná umelecká škola