Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
§ 3 – Základné úlohy
(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb
v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku
občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným predpisom4 ) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky 5 ) spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy,
odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky 6 ) alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
j) doručuje písomnosti, ak tak určí súd.
(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
(3) Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané
v súlade s osobitným predpisom6a ) na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej
činnosti alebo zákroku.

 

Zakon_o_obecnej_policii_564_1991_zz