Návrh VZN 4-2023, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do ZŠ

Návrh VZN 5-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa

Návrh VZN 6-2023 o určení spádovej MŠ

Návrh VZN 7-2023 príspevok na stravovanie dôchodcov