Obec Kanianka vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie cien obce

Návrh na udelenie ceny obce Kanianka – tlačivo