VZN 1/2023 o zrušení VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce

VZN 2/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka

VZN 3/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2023