Návrh VZN 2-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu

Návrh VZN 3-2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka