Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 21.9.2022 (streda) medzi 15,00 h a 17,00 h sa v obci uskutoční zber nebezpečného odpadu na ul. SNP pri kotolni PK-4 ( za obecným úradom).

Medzi nebezpečný odpad patrí:

  • zvyšky maliarskych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov, obaly a absorbenty z týchto látok
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • batérie a akumulátory
  • tlačiarenské farby, tonery
  • papier, plasty, sklo, kovy, textil a podobne znečistené chemikáliami
  • brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a podobne.

Upozorňujeme, že sa nezbierajú staré zhrdzavené plechovice, PET či sklenené fľaše a bandasky s obsahom, ktorého zloženie nie je preukázateľné rozborom danej látky. Ďalej sa nezbiera azbest v akejkoľvek podobe (to znamená strešná krytina, rúry a pod.)