Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade s § 21 pism. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s §2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  vyhlasuje od 28.06.2022 od 8:00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru trvá do odvolania.

Vyhlásenie času zvýšeného neb. vzniku požiaru 2022