Obec Kanianka Vás na základe požiadavky Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor  upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení a ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Touto cestou upozorňujeme vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciou opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy