ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V KANIANKE NA ŠK.ROK 2022/2023

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH  11.5.-12.5.2022

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Súčasťou žiadosti je aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia.

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach obce Kanianka.

Termín podávania  žiadostí je od 11.mája do 12. mája 2022.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 22-23.

ŽIADOSŤ o prijatie do MŠ rok 2022/2023