V súvislosti so zápisom GP – nové usporiadanie pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Panský háj – IV. stavba IBV oznamujeme občanom, aby nepodávali žiadosti o odkúpenie pozemkov, nakoľko sú bezpredmetné. Odpredaj sa bude realizovať v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prednostne obchodnou verejnou súťažou alebo dražbou. Podmienky budú v dostatočnom predstihu zverejnené v tlači, na webových stránkach obce a na stránke reality.sk atď. O ďalšom postupe rozhodne Obecné zastupiteľstvo.