Výrub dreviny je možné vykonať najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára za predpokladu, že je výrub dreviny odôvodnený. V inom období je výrub zakázaný okrem výnimiek. Súhlas na výrub v rámci k.ú. Kanianka vydáva orgán ochrany prírody (obec Kanianka) na základe žiadosti podanej najmenej 60 dní pre plánovanou činnosťou.

V prípade zistenia porušenia zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týkajúcich sa výrubu drevín Vám môže byť uložená pokuta.