Jednoizbový byt č. 20 vo vchode č. 11 na 5. podlaží, v bytovom dome na ulici Školská súpisné č. 589 v podiele 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka parc. CKN č. 1674/313

za vyvolávaciu cenu 45.000 € (štyridsaťpäťtisíc EUR), čo predstavuje minimálnu vyvolávaciu cenu za predmet predaja s príslušenstvom.

Podmienky predaja sú zverejnené na webe obce Kanianka:  https://www.kanianka.sk/2013/01/09/obchodnasutaz6/