Obec Kanianka na základe uznesenia OZ č. 435/2022 z 30.3.2022 a v súlade so zverejneným zámerom na odpredaj nehnuteľného majetku obce Kanianka na základe uznesenia OZ Kanianka č. 396/2021 zo dňa 26.10.2021 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) na odpredaj uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Kanianka:

jednoizbový byt č. 10 v bytovom dome s.č. 589 na ulici Školská v Kanianke, vo vchode č. 9 na 3. podlaží v podiele 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka parc. CKN č. 1674/313  za vyvolávaciu cenu 45.000 € (štyridsaťpäťtisíc EUR), čo predstavuje minimálnu cenu za predmet OVS s príslušenstvom.

Podmienky OVS sú zverejnené na webe obce Kanianka: https://www.kanianka.sk/2013/01/09/obchodnasutaz6/