VZN 1-2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy

VZN 2-2022 o opatrovateľskej službe

VZN 3-2022 o dani z nehnuteľnosti

VZN 4-2022 o miestnych daniach

VZN 5-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2023