V záujme udržania ceny nákladov za odpady obec zabezpečila pred každý bytový dom modrý 1100 litrový kontajner na papier. Preto sa zvoz papiera od jednotlivých vchodov nebude vykonávať.

Žiadame občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali celé krabice, ale tieto rozdelili na menšie kusy.