Náčelník obecnej polície oznamuje, že vzhľadom k posunu platnosti vyhlášky, ktorá zakazuje státie vozidiel na chodníkoch, je  umožnené čiastočné parkovanie vozidiel na chodníku Ul. Bojnická 590 pred obchodmi, s výnimkou žltej čiary. Na uvedenom mieste bude osadené prenosné zvislé dopravné značenie DZ č. 273 – Parkovanie na chodníku, ktorá umožňuje státie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t na chodníku a vyznačeným symbolom označuje spôsob státia. Uvedené je v súlade s ustanovením § 52 ods. 2) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (od 1.3.2022).

Povolenie čiastočného státia vozidiel na chodníku vrátane dopravného značenia bude natrvalo doriešené v spolupráci s ODI Prievidza.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

PARKOVANIE NA CHODNÍKU 273