Informácia o začatom správnom konaní obce Kanianka SVB