Informácia o začatom správnom konaní obce Kanianka – výrub B. Oravec