Obecný úrad v Kanianke oznamuje občanom, že zberný dvor na ul. Lazianska cesta bude otvorený nasledovne:

PONDELOK:    Z A T V O R E N É

UTOROK: Z A T V O R E N É

STREDA: 9:00 hod. – 17:00 hod.

ŠTVRTOK: Z A T V O R E N É

PIATOK: Z A T V O R E N É

SOBOTA:  9:00 hod. – 17:00 hod.

NEDEĽA:    Z A T V O R E N É

Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.

Nakoľko pokračuje výstavba II. etapy, zberný dvor funguje v obmedzenom režime. Preto žiadame obyvateľov obce, aby rešpektovali pokyny zamestnanca obce a stavbyvedúceho. Pri dovoze odpadu na zberný dvor sa občan obce preukazuje občianskym preukazom. Odpad, ktorý môže bezplatne doviezť je limitovaný a jedná sa o:

  • nábytok (v rozobratom stave, samostatne kovové časti, samostatne drevené časti, samostatne iné časti)
  • elektroodpad v nerozobratom stave, monitory nesmú byť rozbité
  • drevený odpad a odpad zo záhrad (BRO okrem jedálenských zbytkov)

Spoplatnený je:

  • drobný stavebný odpad (okrem okien), na 1 obyvateľa a rok je možné doviezť 1 tonu, alebo 1 m3/obyvateľ. Cena zodpovedá skutočným nákladom, ktoré obci vyúčtuje zberová spoločnosť. Pokiaľ stavebný úrad v rozhodnutí určil likvidáciu stavebného odpadu na náklady stavebníka, odpad likviduje stavebník samostatne na vlastné náklady, nie na zbernom dvore.

Odpad odoberá obec len od obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce Kanianka, ktorý majú vysporiadané všetky záväzky voči obci.