Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (BRKO)“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 17.900,00 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk

1_Príloha č.1 Identifikačné údaje – vzor

2_Príloha č.2 Čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 Čestné vyhlásenie – vzor

4_Príloha č.4 Čestné vyhlásenie – vzor

5_Príloha č.5 Cenová ponuka – vzor