Informácia o začatom správnom konaní obce Kanianka (2)