Informácia o začatom správnom konaní obce Kanianka (1)