Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom:  Chodníky na ul. Pod vinicou, Kanianka“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 55.800,00 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie

3_Príloha č.3 Zmluva o dielo

4_Príloha č.4 cenová ponuka

5_Príloha č.5 výkaz výmer

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku: „Chodníky na ul. Pod vinicou, Kanianka“ zadávanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia.

Vysvetlenie súťažných podkladov