Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: Stavebné úpravy časti Športového areálu Kanianka, parc.č. 2764“ .

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 88.000,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák tel. 046/5186032,  resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5186033.

Výzva na predkladanie ponúk_SÚ_ŠA Kanianka

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 ZoD_Stavebné_úpravy_ŠA_Kanianka

4_Príloha č.4 cenová ponuka – vzor

5_Príloha č.5 PD_Stavebné_úpravy_ŠA_Kanianka

6_Príloha č. 6 STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI ŠPORTOVÉHO AREÁLU KANIANKA zadanie