OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI

O Z N A M

Ochrana lesov pred požiarmi

Príčina vzniku požiarov súvisí najmä s neopatrnosťou a nedbalosťou občanov pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby, či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:

  • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

V  prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Plagát A3 – Lesy 2021
Plagát A4 – OPATRENIA NA OCHRANU LESOV PRED POŽIARMI
Plagát A4 Čo robiť aby nevznikol požiar
Plagát_2