Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31.januára 2023 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Do 31. marca 2023 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2022.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Usmernenie k úľave

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2022
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť na zníženie poplatku 2022

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie – v anglickom jazyku

Potvrdenie o neprítomnosti zahraničie – v nemeckom jazyku

Potvrdenie o neprítomnosti – SR

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané originálnym podpisom daňovníka, alebo zaručeným elektronickým podpisom.  

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť. Žiadosti je možné doručovať aj cez elektronický portál SLOVENSKO.SK