OZNAM – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v Zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

tlačivo_registrácie chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné chovy

Africký mor ošípaných (AMO)  u domácich ošípaných a diviakov

tlačivo – registrácia chovu

tlačivo_predaj ošípanej na domácu spotrebu