V súvislosti s procesom schvaľovania plánu zóny v IV. stavbe IBV v Kanianke obec oznamuje, že tento proces predchádza následnému zhotoveniu realizačnej projektovej dokumentácie a novému usporiadaniu pozemkov v dotknutom území. V súčasnosti plán zóny ešte nie je schválený. Po ukončení uvedených úkonov, rozhodne obecné zastupiteľstvo o forme prevodu dotknutých pozemkov, pričom proces prevodu sa v roku 2020 neuskutoční. Z uvedených dôvodov oznamujeme záujemcom, aby si nepodávali žiadosti o kúpu pozemkov, nakoľko  proces prevodu majetku obce bude zverejnený na webovej stránke obce a uskutoční sa transparentným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí a to verejnou obchodnou súťažou alebo dražbou. Informácia bude zverejnená v dostatočnom časovom predstihu.