Obec Kanianka ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 Zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje podľa § 23 stavebného zákona začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „IBV Pánsky háj – IV. stavba“.

prerok navrh – oznam VV

1 Širšie vzťahy

2 Výkres komplexného urbanistického návrhu

3a Výkres verejnej dopravy

3b Vodné hospodárstvo

3c Energetika a telekomunikácie

4 Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia

5 Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, určenie pozekov na VPS

6 DOLOŽKA CIVILNEJ OCHRANY

textova cast