Veľkoobjemový komunálny odpad sa bude realizovať v dňoch  27. 4. 2020 až 7. 5. 2020

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách a v prípade zaplnenia budú opakovane odvážané.

Nebezpečný odpad typu staré farby, chemické látky, riedidlá, priemyselné hnojivá, motorové oleje, rozpúšťadlá, autobatérie , žiarivky a obdobné v uzavretých nádobách a fľašiach môžu občania osobne doniesť ku kotolni za obecným úradom dňa 27.4. 2020 až 7.5.2020 v čase od 8,00  h – 15,00 h. Nejedná sa o odpad typu azbest, krytiny a iný veľkoobjemový nebezpečný odpad, rovnako sa nejedná o lieky, ktoré sú povinní zhromažďovať a likvidovať prostredníctvom lekární. V zmysle zákona o odpadoch obce nezabezpečujú zber a likvidáciu automobilových pneumatík. Kovový odpad a odpad z dreva obyvatelia ukladajú vedľa veľkoobjemových kontajnerov. Biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad a elektroodpad sa do VOK umiestňovať nesmie !!! Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom a obecnou políciou, v prípade priestupku bude priestupcovi uložená pokuta na mieste.