Obecný úrad oznamuje, že priestory  Požiarnej zbrojnice v nájme sú prístupné pre nájomcov výhradne na individuálne účely.

Jednotlivci sa v nich môžu zdržiavať a vykonávať činnosti v zmysle platných nájomných zmlúv.

Zhromažďovanie osôb v priestoroch požiarnej zbrojnice je na základe rozhodnutia ÚKŠ SR zakázané až do odvolania.

Kontrolu dodržiavania uvedených podmienok vykonáva Eko Energia s.r.o., poverení zamestnanci obce a obecná polícia Kanianka.