Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Kanianka – časť ul. Košovská – II. Etapa “
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 45.800,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

 

Výzva na predkladanie ponúk

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_ Príloha č.3 ZoD Košovská II. Etapa

PD – Kanianka – časť ul. Košovská – II. Etapa

Upozornenie a zmena k Výzve