VZN 12020 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov  – zrušené

VZN 22020 dotácie škola a školské zariadenia

VZN 32020 o nakladaní s nájomnými bytmi

VZN 42020 o ochrannom pásme pohrebísk

VZN 52020  o nakladaní s komunálnym odpadom – zrušené

VZN 62020 o opatrovateľskej službe

VZN 72020 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov

VZN 82020 o cintorínskych poplatkoch

VZN 9-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 10-2020 dotácie škola a školské zariadenia

VZN 112020 o nakladaní s komunálnym odpadom