Obec Kanianka na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi, vyzýva občanov, aby na Obecný úrad v Kanianke do 15. februára 2020 nahlásili počet a názov chovanej hydiny a vtákov.

Z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby vtáčej chrípky v ZOO Bojnice, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, Vás žiadame o zodpovedný prístup k nahlasovaniu uvedených údajov.

Nahlasovať môžete osobne, telefonicky na t.č. 5400615 kl. 16 p. Belanová alebo e-mailom na adresu ocu.kanianka@stonline.sk

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza a zoznam cieľových druhov voľne žijúcich vtákov nájdete na úradnej tabuli obce a web stránke obce https://www.kanianka.sk.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi až do odvolania zakazuje chovateľom akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva, prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza, vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a konanie výstav a iné zhromažďovanie hydiny a vtáctva.

Nariadenie RVPS – vtáčia chrípka

Cieľové druhy voľne žijúcich vtákov