Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani  z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2020 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba ) je povinnosť  podľa zákona podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve a dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90 dní od nadobudnutia psa. Pri úmrtí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Do 30. januára 2020 môže daňovník podať žiadosť na úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2019. Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie na KO za komunálny odpad.